HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING HOS GLENZA

Personuppgiftsansvar

Glenza är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar om dig, och ansvarar för att använda dem i enlighet med gällande dataskyddslagar. Med ”Glenza” avses: 

För butiken på Storkyrkobrinken 9, 111 29 STOCKHOLM, Org nummer:

Personuppgifter som behandlas, ändamål och rättslig grund 

När du lämnar in något till försäljning behandlar vi följande kategorier av personuppgifter om dig:

  • Kontaktuppgifter – såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
  • Kundnummer – d.v.s. ett unikt kundnummer som Arkivet tilldelar dig.
  • Information om ditt kundkonto – såsom inlämningsvaror och aktuellt saldo. 
  • Ditt bankkontonummer – för att kunna göra inbetalningar, se nedan. 

Glenza behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå och utföra avtal om inlämning med dig, och för att hantera vår kundrelation med dig, t.ex. genom att:

  • Identifiera och registrera dig i vårt register över kunder som lämnat in varor till försäljning (”Kundregistret”). 
  • Kontakta dig vid eventuella frågor om dina varor för försäljning. 
  • Låta dig använda ditt saldo för att handla i aktuell butik eller, om du ber oss om det, göra inbetalningar till ditt bankkonto.

Vi behandlar också dina personuppgifter i vår bokföring, och kan komma att lämna nödvändig information till Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller om vi bedömer att det är nödvändigt för ändamål som rör Glenza eller en tredje parts berättigade intressen, t.ex. för att anmäla brott. 

Mottagare av personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med våra revisorer, i den mån det krävs för vår bokföring; med banker, kortnätverk och andra aktörer i betalningssystem, i den mån det krävs för att genomföra betalningar till eller från dig; och med myndigheter om så krävs, se ovan. Om du lämnat in något till försäljning delar vi även dina personuppgifter med det företag som tillhandahåller oss Kundregistret. 

Tid för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla respektive ändamål för vår behandling. Notera att:

  • Vi behandlar dina personuppgifter i Kundregistret så länge vi betraktar dig som en aktiv Glenza-kund, d.v.s. i ett år efter det att du senast lämnade in varor i någon av våra butiker. 
  • För att kunna uppfylla lagkrav på bokföring kan dina personuppgifter sparas i upp till sju år efter det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom att tillhandahålla den här Informationen om personuppgiftsbehandling hos Glenza. Du kan också begära en kopia av dina personuppgifter, och har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv. Om du tycker att dina personuppgifter är felaktiga eller behandlas i strid med lag har du också rätt att uppmana oss att stoppa behandlingen. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa förutsättningar, till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Kontakta oss på info@glenza.se om du vill göra någon av de här rättigheterna gällande. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling. Du kan nå Datainspektionen här: https://www.datainspektionen.se